مشاهده همه 5 نتیجه

اساس” دنده داخل دنده” ساده ی ییلدیز فقط دو بخش متحرک دارد. این راز عملکرد قابل اعتماد و کارآمد پمپ های جابجایی مثبت ییلدیز می باشد. جابه جایی مثبت مایع، با پرکردن کامل فضاهای بین دندانه های روتور و دنده های آواره انجام میگیرد. تنها عامل محدودکننده برای اوج عملکرد در ییلدیز پمپ، مانند تمام پمپ های روتار(دوار)، این است که باید مایع پمپ شده نسبتا تمیز باشد.
با هر چرخش شفت پمپ، یک مقدار مشخصی از مایع از طریق درگاه مکش وارد پمپ می شود. این مایع فضاهای بین دندانه روتور و آواره را پر می کند. هلال روی سر پمپ جریان مایع را که به آرامی به سمت درگاه تخلیه حرکت میکند، جدا میکند. دنده آواره که مایع را بین دندانه اش و سطح داخلی هلال حمل می کند، متصل به پوشش پمپ می باشد. از طرف دیگر، دنده روتور که مستقیما با شفت میچرخد، مایع را بین دندانه دنده و سطح هلال تحویل می دهد.
در تصویر قسمت زرد رنگ در کنار، مایع را نشان می دهد که وارد بخش مکش محفظه و ناحیه بین دندانه روتور و ناحیه مقعر مربوطه بین دندانه آواره می شود. دو پیکان سیاه چرخش پمپ و پیشروی مایع را نشان می دهد.
به پیشروی مایع در پمپ و بین دندانه ی دنده ی آواره روتور توجه کنید. همچنین دقت کنید که چگونه شکل هلالی در قسمت سر مایع را تقسیم می کند و به عنوان یک سیل بین درگاه های مکش و تخلیه عمل می کند.
تصویر، پمپ را در یک شرایط تقریبا پرشدگی قبل از اینکه مایع به داخل ناحیه تخلیه هل داده شود، نشان می دهد. توجه کنید که چگونه طراحی دنده ی آواره و روتور بسته هایی برای مایع تشکیل می دهند که کنترل حجم را تضمین می کند.
شکل، پمپ را در یک شرایط کاملا پرشدگی و در یک فرآیند تخلیه مایع از قسمت درگاه تخلیه را نشان می دهد. شبکه بین روتور و دندانه آواره، یک سیل هم فاصله بین هر دو پورت را تشکیل داده، مایع را به خارج درگاه تخلیه فشار می دهد.