شرکت بازرگانی نیلویی

فهرست مطالب

موتور های جریان مستقیم چگونه کار می کنند؟

الکتروموتور جریان مستقیم

الكتروموتور هاي جريان مستقيم مانند الكتروموتور هاي متناوب از سه بخش اصلي تشكيل شده اند .
1-استاتور
2-آرميچر
3-هسته
براي راه اندازي موتور های جریان مستقیم كه به آنها موتورهاي جريان دائم هم مي گویند لازم است كه به استاتور و آرميچر هر دو برق جريان مستقيم را اعمال نماييم.
بر روي محور آرميچر تعدادي تيغه هاي مسي قرار دارد كه به نام كلكتور معروف مي باشند.اين تيغه هاكه تعداد شان متناسب با تعداد كلافهاي آرميچر مي باشد به طريقي در امتدادمحور نصب شده اند كه تشكيل يك شكل استوانه اي را روي محور آرميچر مي دهند به نحوي كه تمام تيغه ها نسب به همديگر و بدنه عايق مي باشند،دنباله اين تيغه ها به
كلافهاي سيم پيچي آرميچر كه به صورت موجي يا خوابيده مي باشند اتصال و لحيم شده اند .كار اين كلكتور جمع كردن جريان هاي مثبت ومنفي مي باشد كه در نتيجه يكسوساز،
هم مي باشد.به شكل زير توجه نماييد.

آرميچر قطب استاتور
s ثابت N ثابت

با توجه به شكل ملاحظه مي شود كه كلكتور (محل اتصال + و+برق )كاري مي كند كه هميشه جريان مثبت زير قطب Sاستاتور و جريان منفي زير قطب Nاستاتور قرار ميگيرند و يا برعكس وبا وجود كلكتور اين وضعيت ثابت مي ماند،همانطور كه مي دانيم كلكتور در ژنراتورها ،جريان توليد شده را كه در كلافهاي آرميچر به صورت متناوب توليد مي شوند،مي گيرد و به صورت يكسو به بيرون مي فرستد،ولي در الكتروموتور هاي جريان مستقيم وظيفه كلكتور اين است كه جريان مستقيمي را كه از بيرون به ذغال هاي آن وصل شده است از طريق تيغه هاي خود مي گيرد و به داخل سيم پيچي آرميچر مي فرستد به نحوي كه قطبهاي آرميچر متناسب با دور آرميچر تغيير پيدا كنند،يعني قسمتي از آرميچر كه زير قطب Nاستاتور قرار دارد هميشه مثلاًS و قسمت ديگري از آرميچر كه زير قطب S استاتور قرار مي گيرد هميشه N باشد.(با توجه به شكل صفحه قبل)

دور الکتروموتور جريان مستقيم قابل كنترل و كم و زياد شدن ميباشد،هم از طريق مدار قطبهاي استاتور و هم از طريق برق آرميچر ،چنانچه جريان قطبهاي استاتور را به وسيله رئوستا كم كنيم دورموتور ،زياد مي شود وبر عكس اگر جريان قطبهاي استاتور زياد شود.دور كم ميشود.همچنين اگر جريان آرميچر را زياد نماييم .دور زياد واگر كم نماييم دور كم ميشود.
براي عوض كردن گردش يا دور موتور ها معمولاً جهت جريان آرميچر را عوض مي كنند البته با تغيير جهت جريان استاتور هم ميسر است.
مصرف الكتروموتور هاي جريان مستقيم در صنعت كم است به علت اينكه برق جريان مستقيم به صورت معمول در دنيا وجود ندارد.(توليد برق اصولاًبه صورت متناوب است) و هزينه اي اضافي بر معمول لازم است تا يك منبع جريان دائم تهيه شود.

در الكتروموتور هاي جريان مستقيم دو نوع مقاومت راه اندازوجود دارد يكي رئوستايي كه در مسير آرميچر به صورت سري قرار مي گيرد به نام مقاومت راه انداز و ديگري رئوستايي كه در مسير قطبهاي استاتور به صورت سري قرار دارد به نام مقاومت تنظيم دور .
معمولاًدر موقع راه اندازي موتور هاي جريان مستقيم،لازم است حداكثر ولتاژ مجاز در قطب هاي استاتور باشد،زيرا در اين حالت جريان راه اندازي آرميچر به حداقل مي رسد و ضمناًدور هم كمتر از مقدارنامي است.

الكترو موتورهاي جريان مستقيم از لحاظ سيم پيچي و اتصالات به سه نوع تقسيم مي شوند كه اين سه نوع عبارتند از :
1-الكتروموتور هاي سري
2-الكتروموتور هاي موازي يا شنت
3-الكتروموتور هاي كمپوند يا (سري موازي )

الكتروموتور هاي سري
الكتروموتور هاي سري داراي ساختماني هستند كه سيم پيچي هاي استاتور و آرميچر با همديگر به صورت سري در مدار قرار مي گيرند .طبق شكل زير:
AB=كلاف آرميچر
EF=كلاف سري (استاتور)
اين نوع موتورها نبايد بدون بار روشن شوند،زيرا اگر بدون بار كار كنند چون از نوع سري هستند دور ،بي نهايت زياد مي شود وممكن است باعث خطراطي گردد،بنابراين بايد هميشه در رابطه با بار كاركنند .در ضمن براي ارتباط محور موتور با دستگاه يا بار نبايد از تسمه هاي بافتني استفاده كرد و حتماًلازم است از كو پلينگ هاي محكم و چرخدنده استفاده نمود زيرا ممكن است تسمه پاره شود و ايجاد خطراتي از نظر زياد شدن دور موتور را سبب مي شود.

نيروي گشتاور در الكتروموتور هاي سري برابر است با:

M= نيروي گشتاور
= جريان آرميچر
C= مربوط به ساختمان الكتروموتور

جريان لحظه راه اندازي برابر مقدار زير است:

= جريان استارت(راه اندازي)
N= ولتاژ
= به ترتيب مقاومتهاي آرميچر،استاتور،خارجي.
= نيروي ضد محركه الكتروموتور.
نيروي ضد محركه (ضد الكتروموتوري)در موتورهاي جريان مستقيم سوي را با حروف نمايش مي دهند و مقدار آن برابر معادله زير است :

زمانيكه موتور بدون بار كار ميكند بيشترين نيرو ي ضد محركه را توليد ميكند.
منحني سرعت گردش يك موتور سوي جريان مستقيم را در شكل زير ملاحظه نماييد.

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *